SKOLSAMLINGARNA VID GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Bakgrunden till Göteborgs första skolmuseum var S. A. Hedlunds besök på Världsutställningen i London 1862. Hedlund var, bland mycket annat, medlem av stadens skolförvaltning och Göteborgs museums styrelse. När han vid nämnda Londonbesök fastnade för en utställning av moderna läromedel dröjde det inte länge förrän Göteborgs museum hade en pedagogisk avdelning.

Vid den här tiden var det inte ovanligt att museiutställningar var mer produktmässor än historiska exposeer. Särskilt de pedagogiska museerna sysslade i första hand med nya produkter. Tanken var att tillgängliggöra prover på bra och praktiska föremål. Utställningen som Hedlund sett på ”Kensingtonmuseet” (nuvarande Victoria & Albert museum) i London var ett tidigt exemplen på ett Skolmuseum av detta slag.

Göteborgs museums pedagogiska avdelning kallas Skolmuseum i redovisningen. Den bestod namnet till trots av 5 montrar med pedagogiska hjälpmedel av olika slag inköpta från tyska och brittiska firmor. En katalog över samlingen från 1881 listar 344 nummer: kartor, slöjdalster, diverse apparatur för fysik-, mekanik- och kemiundervisning, bänkar och katedrar samt pyssliga små ”apparater” med trästickor, kuber, korkbitar och papper.

Skolsamlingen användes ganska flitigt under ett par år, men redan under 1870-talet drogs dess budget in. Hedlund kunde under många år lägga mycket lite tid på samlingens tillväxt och skötsel till följd av alla andra uppdrag. I början av 1890-talet hade samlingen blivit omodern för skolan, men var fortfarande lite för ung för att vara historisk intressant för museet. Föremålen delades därför ut till skolor i staden.

Göteborgs skolmuseum
Skolsamlingens efterföljare, Göteborgs skolmuseum, slog upp portarna i maj 1909. Hade dess grundare, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborg stift  varit något snabbare hade museet kunnat öppna redan samma år som det Hedlundska lades ner. Redan 1893 kom ett förslag om att skapa ett Sällskapets skolmuseum. Idén behövde dock utredas noggrant innan alla var övertygade om dess förträfflighet. Därefter skulle frågan om ändringar i Sällskapets stadgar godkännas av Kungl. Maj:t, vilket skedde 1907. Därefter kunde man äntligen börja leta lokaler, inskaffa föremål och anställa föreståndare.

Liksom Göteborgs museums skolsamling var Göteborgs Skolmuseums främsta uppgift att informera om goda läromedel. Enligt stadgarna skulle man ”samla och utställa det bästa och nyaste på undervisningsmaterielens område samt därigenom gifva lärare och skolmyndigheter tillfälle att jämföra och välja ut det ändamålsenligaste och för var och en mest lämpade på området i in- och utland”.

Museets basutställning handlade alltså om nya läromedel. Tillfälliga utställningar om läromedel från svenska och utländska företag, elevarbeten och mycket mera sattes upp med jämna mellanrum. Museet arbetade också mycket med rådgivning via post och telefon. I samband med lärarmöten och pedagogiska kurser kunde öppettiderna utökas och tillfälliga utställningar sättas upp.

Större utställningar sattes då och då upp i externa lokaler, ofta i skolor. Det som samlades in till utställningarna hamnade sedan gärna i museets samlingar. Det mest extrema exemplet på detta är Göteborgs jubileumsutställning 1923, vars kommunala avdelning berättade om skolan förr och nu. Ett stort insamlingsprojekt startades för att samla in skolhistoriska föremål. Utställningsföremålen skänktes sedan till skolmuseet, där de dock inte fick plats trots att man precis flyttat in i nya lokaler. Jubileumsföremålen låg därför magasinerade på en skolvind i närmare 50 år innan de slutligen kunde sammanföras med de övriga samlingarna.

Skolmuseet fick till att börja med en hel del demonstrationsexemplar från läromedelstillverkare. Detta tog dock slut när förlagen själva skaffade sig utställningslokaler. Den växande läromedelsmarknaden, särskilt då allt de dyrare och mer avancerade tekniska apparaterna ansträngde Skolmuseets ekonomi hårt. I början av 1960-talet startade Länsskolnämnden en egen hjälpmedelscentral, som kunde erbjuda skolorna ett stöd som låg utanför museets budget. Skolmuseet satsade istället på rent skolhistoriska utställningar.

Lokalerna
Den första tiden låg skolmuseet på Linnégatan 72. När Posten 10 år senare övertog lokalerna vände sig museets styrelse till folkskolestyrelsen, som ordnade så att museet fick flytta in i det förre detta Latinläroverkets vind (läroverket, numera Hvitfeldtska gymnasiet, hade precis flyttat till nya lokaler, och den forna skolbyggnaden skulle övertas av Folkskolestyrelsen. Idag ingår huset i den sk Pedagogen, där Lärarutbildningen huserar).

1923 kunde Skolmuseet öppnas i nya lokaler på ”Gamla latins” vind. Rummen var otillräckliga redan från första början, och man sökte ivrigt efter alternativa lokaler så fort en skola skulle läggas ner. Först 1967 förverkligades önskemålen, liksom så ofta till följd av ett ultimatum: Skolstyrelsen skulle lämna ”Gamla latin” som skulle övertas av Socialstyrelsen.

Vid denna tiden hade Göteborgs nya elementarläroverk för flickor precis lagts ner. Skolmuseet magasinerades i denna skola medan Sällskapet förhandlade med skolstyrelsen om nya lokaler. 1974 kunde Skolmuseet nyöppnas i vad som nu kallades Engelbrektsskolans tredje och fjärde våning samt vindsutrymmen. Museet fick därmed även plats för tidigare extern magasinerade föremål. Man fick dessutom en extra sevärdhet i form av Carl Larssons berömda muralmålning ”Svenska kvinnan genom seklen” i trapphallen upp till museet. (Den spännande historien bakom målningen beskrivs bl a av Marie-Louise Frick i Göteborg förr och nu VI, 1970, s. 81ff)

Kommunen tar över ansvaret
1 januari 1991 tog Göteborgs kommun över huvudmannaskapet för Göteborgs skolmuseum. Sällskapet hade fört frågan på tal redan i slutet av 1960-talet. Från 1970-talet fick Skolmuseet visst kommunalt bidrag till verksamheten så att man kunde ta in personal från historiska museet för att se över vård och förvaring. Övertaliga lärare fick dessutom möjligheten att placeras på museet, vilket var till stor hjälp i den publika verksamheten. Men huvudansvaret låg fortfarande på de åldrande medlemmarna av Sällskapet, vilka arbetade gratis på frivillig basis. Den 76-årige Olof Em. Olsson var föreståndare för museet vid flytten till Engelbrektsskolan och packade själv ner samlingen som fyllde 7 flyttlass. Elof Lindälv var 93 när han efter 25 år avgick som ordförande, och trampade glatt upp för de många trapporna med visningsgrupper långt efter att han passerat 90-årsstrecket.

1 januari 1990 var ett annat viktigt datum för skolmuseet: Stadsdelsnämndernas eller SDNs införande i Göteborg. Ansvaret för skolan lades nu på varje enskild SDN, och den centrala skolstyrelsen som stått för museets lokalkostnader sedan 1920-talet skrotades. Varken Sällskapet eller SDN Centrum dit Engelbrektsskolan hörde kunde ta på sig museets lokalkostnader. Frågan om museets huvudmannaskap löstes på senhösten 1990, men extra medel till hyra gick inte att ordna varför museet i januari 1993 flyttades till Historiska museets lokaler i Ostindiska huset. Ett halvår senare skapades Stadsmuseet, som genom skolmuseet fått en rik samling skolföremål.

Vill du veta mer om Skolsamlingarnas historia? Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria gavs ut av Sällskapet till Skolmuseets 100-årsjubileum 2009.

Ytterligare lästips hittar du
här

 

  
www.skolmuseet.se