Sällskapet för                                            2002-03-08

Folkundervisningens

befrämjande

I Göteborgs stift

 

 

 

Sällskapets medlemmar

 

Härmed kallas till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift.

 

Datum:                Måndagen den 25 mars år 2002.

Tid:                      Klockan 1800.                     

Plats:               Katrinelundsgymnasiet, sal 210 ( nya ingången mot Nya Ullevi), Skånegatan 14.

 

Styrelsen och valberedningens ordförande samlas redan klockan 16 30 på samma plats.

 

Ärenden

 

1.                              Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

2.                              Kallelsens godkännande.

 

3.                              Revisions- och verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2001.

 

4.                              Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.

 

5.                              Stadgeenliga val:

·        Val av ledamöter i Sällskapets styrelse

Nuvarande mandatperiod utgår år 2002 för samtliga i styrelsen utom för biskopen som är självskriven ordförande.

Halva antalet styrelseledamöter väljs nu för en tid av ett år och halva antalet styrelseledamöter väljs nu för en tid av två år.

·        Val av revisorer.

( Förutvarande: Kurt Ögren, sammankallande och Malte Hedlund) 

·        Val av ledamöter i Skolmuseets råd för år 2002.

( Förutvarande: Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson,

Rolf Kristensson, Börje Rådesjö, Margaretha Sahlin, och Stig Tengberg, sammankallande)

·        Penningplaceringsgruppen för år 2002.

( Förutvarande: Bengt Holmén, sammankallande, Gunnar Hejde,

Stig Tengberg och Kurt Ögren )

·        Valberedning för år 2002.

( Förutvarande: Rolf Kristensson, Lars Linge och Margareta Åkerström, sammankallande)

 

 

 

6.                              Beslut om anslag.

 

7.                              Inval av nya medlemmar i Sällskapet.

Namnförslag mottages i förväg av

Gunnar Hejde, Klyvarbomsgatan 13, 426 53 Västra Frölunda.

E-post: Gunnar.Hejde@gr.to

Telefon: 031 – 29 60 96.

 

8.                              Övriga ärenden

Fastställande av

·        Datum, plats och tid för Höstmötet

·        Ämne/n

 

 

9.                              Efter årsmötet får vi lyssna till

·        Anna Rosengren som presenterar modell och skisser för den kommande mobila utställningen som speglar delar av den svenska skolans historia

·        Anette Johnsson som redogör för arbetet med Sällskapets hemsida.

 

 

 

 

Anmälan om deltagande vid kaffet den 25 mars 2002 vid Årsmöte för Sällskapet för

Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift.

 

Anmäler mig härmed att delta vid kaffet den 25 mars 2002, Katrinelundsgymnasiet, Skånegatan 14.

 

Anmälan görs senast torsdagen den 21 mars 2002.

 

 

-----------------------------------------------------                        -----------------------------

Namn                                       Antal personer

 

Sänds/telefoneras till Carina Sandgren, telefon 031 – 708 22 82, Utbildningsförvaltningen, Box 5428, 402 29 Göteborg.