Sällskapet för                                            2003-03-04

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

 

 

Sällskapets medlemmar

 

Härmed kallas till årsmöte med Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift.

 

Datum:          Måndagen den 24 mars

Tid:                Klockan 1800

Plats:             Göteborgsregionen (GR), Gårdavägen 2, lokal 255

                      Se telefonkatalogen, gula delen, kartsida 34, sektion AB 3

 

Styrelsen och valberedningens ordförande samlas redan klockan 1630 i lokal Himalaya på GR. 
Samling sker i GR:s reception.

 

Ärenden

 

1.                              Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

2.                              Kallelsens godkännande.

 

3.                              Revisions- och verksamhetsberättelse för Sällskapet 2002.

 

4.                              Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.

 

5.                              Stadgeenliga val:

·        Val av ledamöter i Sällskapets styrelse.

Biskopen är självskriven ledamot i styrelsen och dess ordförande.

( Nuvarande mandatperiod utgår för Lars Franson, Gunnar Hejde och Margaretha Sahlin).

Övriga valda till och med år 2003.
 

·        Val av revisorer

( Förutvarande: Sten Hallberg och Bengt Magnusson. 
  Revisorssuppleanter har varit Elisabeth Riegnell Jigenius och Ulla Kjellin).
 

·        Val av ledamöter i Skolmuseets råd för år 2003

( Förutvarande: Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson, 
  Rolf Kristensson, Margaretha Sahlin, sammankallande, och Börje Rådesjö).
 

·        Penningplaceringsgruppen förår 2003

( Förutvarande: Gunnar Hejde, Bengt Holmén, 
  sammankallande, Eva Runhammar och Kurt Ögren).
 

·        Valberedning för år 2003

( Förutvarande: Rolf Kristensson, Lars Ling och Margareta Åkerström, sammankallande).

 

 

6.                              Beslut om anslag.

 

7.                              Inval av nya medlemmar i Sällskapet.

Namnförslag mottages i förväg av

Börje Rådesjö, GR på E-post: brd@gr.to eller telefon 031 – 335 50 60.

 

      8.                Övriga ärenden.

                         Fastställande av

·        plats och tid för Höstmötet

·        Ämne/n

 

9.                              Efter årsmötet får vi lyssna till

·        Rektor Folke Eriksson som berättar om

Harry Martinsson som vagabond i Göteborg.