Sällskapet för                                            2001-03-12

Folkundervisningens

befrämjande i

Göteborgs stift

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

 

Datum                                 Måndagen den 12 mars år 2001.

 

Tid                                      Klockan 1800.

 

Närvarande                        Siv Bengtsson

                                                          Lars Eckerdal

                                            Folke Eriksson

                                            Kent Gerle

                                            Sten Hallberg

                                            Per Hanson

                                            Gunnar Hejde

                                            Åke Hillefors

                                            Bengt Holmén

                                            Anette Johnsson

                                            Rolf Kristensson

                                            Erik Ljungman

                                            Ingrid Olsson

                                            Inger Petersson

                                            Anna Rosengren

                                            Börje Rådesjö

                                            Margaretha Sahlin

                                            Mascot Fjaestad-Seger

                                            Kent Simonsson

                                            Stig Tengberg

                                            Margareta Åkerström

                                            Kurt Ögren

 

§ 1.                      Val av mötesordförande

                      Valdes Lars Eckerdal till mötesordförande.

 

§ 2.                      Val av mötessekreterare

                      Valdes Gunnar Hejde.

 

§ 3.                      Protokollsjustering

                      Utsågs Margareta Åkerström att jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

§ 4.                      Kallelsens godkännande. Bilaga 1-2.

                      Kallelsen utsänd i laga ordning. Inbjudan har, utöver till medlemmarna, även

sänts till stadsdelsförvaltningar och rektorer inom grund- och gymnasieskolan

samt den kommunala vuxenutbildningen.

 

 

 

§ 5.                      Verksamhets- och revisionsberättelsen för år 2000. Bilaga 3.

                      Bengt Holmén (räkenskaperna) och Stig Tengberg (skolmuseet) och Börje

Rådesjö ( Pedagogiskt centrum mm vid GR Utbildning) föredrog verk-

samhetsplanen.

Kurt Ögren läste upp revisionsberättelsen.

 

§ 6.                      Ansvarsfrihet

                      Beslutade årsmötet bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 7.                      Stadgeenliga val

 

a)      Styrelsen – mandatperiod 1999-2002

Inget val av styrelsen skall ske förrän 2002.

 

b)      Valberedning för år 2001

Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Rolf Kristensson, Lars Linge och Margareta Åkerström ( sammankallande).

 

c)      Revisorer för år 2001

Beslutade årsmötet dels omvälja Malte Hedlund och Kurt Ögren ( sammankallande ), dels nyvälja till revisorssuppleanter Bengt Magnusson och Sten Hallberg.

 

d)      Penningplaceringsgruppen för år 2001

Beslutade årsmötet omvälja Bengt Holmén ( sammankallande ), Gunnar Hejde, Stig Tengberg och Kurt Ögren.

 

e)      Skolmuseets råd för år 2001

Beslutade årsmötet omvälja Siv Bengtsson, Folke Eriksson, Bertil Johansson, Rolf Kristensson, Börje Rådesjö, Margaretha Sahlin och Stig Tengberg ( sammankallande ).

 

§ 8.                      Beslut om anslag. Bilaga 4.

                      Sekreteraren informerade om att begäran om anslag inkommit från

·Skolmuseets råd                                                50.000:-.

·GR Utbildning                                                    30.000:-.

·Föreningen Nösund                                            15.000:-.

·Fil. Dr Johan Pettersson                                      20.000:-.

·John R Ashton                                                   10.000:-.

Sammanlagt                                          125.00:-.

 

                      Styrelsen hade diskuterat de inkomna äskandena och föreslog årsmötet att till-

dela

·Skolmuseets råd                                                50.000:-.

·GR Utbildning                                                    30.000:-.

·John R Ashton, efter det att han förevisat manus,               

upp till 20.000:-.                                                20.000:-.

                                   Sammanlagt                                          100.000:-.

                      Efter en längre diskussion och votering

                      beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.

 

Margaretha Sahlin tog upp frågan om att det var svårt att ta ställning till verksamhetsberättelsen och de olika äskandena då de inte varit tillgängliga innan årsmötet.

Gunnar Hejde begärde ordet och föreslog att verksamhetsberättelsen och äskandena sänds ut till styrelsen, revisorerna och valberedningen innan årsmötet.

Övriga ges möjligheten att hämta verksamhetsberättelsen och äskandena innan årsmötet på plats och tid som meddelas i inbjudan till årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och äskanden kommer också att läggas ut på Sällskapets hemsida.

Beslutade årsmötet i enlighet med Gunnar Hejdes förslag.

 

§ 9.                      Inval av nya medlemmar i Sällskapet

                      Beslutade årsmötet på förslag av styrelsen att välja in

· Lars-Olov Lernberg

· Kent Simonsson

 

§ 10.                     Övriga frågor

 

                     a) Utflykt till Lövön

                     Åke Hillefors informerade om en exkursion till Lövön i maj månad. Samling

                     sker vid Rörtångens brygga varifrån båten går till Lövön. Samling sker vid

Rörtången den 17 maj klockan 10.00 och klockan 16.00 beräknas deltagarna vara tillbaka vid Rörtången. På Lövön guidar Åke. Lunch medtages.

                     Beslut: Gunnar Hejde och Åke Hillefors ansvarar för att inbjudan sänds ut till

                     medlemmarna.

 

                     b) Information om skolsamlingarna mm vid Stadsmuseet

                     Anna Rosengren, Stadsmuseet, informerade om skolsamlingarna. Varje vecka

                     är det någon som tar kontakt med museet.

Stadsmuseet deltog med en monter om skolmuseets samlingar vid matematikbiennalen på Svenska Mässan i Göteborg. Man kommer också att delta vid matematikbiennalen i Norrköping.

Nästa år kommer inte någon kalender ut beroende på att Utbildningsradion inte

kommer att beställa någon kalender.

Museichefen Gunnar Dahlsten har meddelat att man som mål har att anordna en permanent skolutställning inom Stadsmuseet. I avvaktan på detta kommer man att utforma en vandringsutställning

Anna Rosengren meddelade också att man har kontakt med pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet angående forskning om skolan.

 

§ 11.                     Föredrag

 

a)      Information om Sällskapets hemsida

Anette Johnsson visade och berättade om hur Sällskapets hemsida är upplagd.. Hon beskrev också hur hemsidan kommer att utvecklas under år 2001.

 

 

 

 

b)      Information om Universeum

   Börje Rådesjö berättade om att arbetet med Universeum fortskrider planenligt.. Hans Majestät Konungen inviger anläggningen. Börje inbjöd Sällskapets medlemmar till en visning den 4 oktober år 2001.

Särskild inbjudan sänds ut.

 

Ordföranden tackade Åke Hillefors, Anna Rosengren, Anette Johnsson och Börje Rådesjö för intressanta informationer och erbjudanden.

 

Vid protokollet

 

 

 

Gunnar Hejde

Mötessekreterare

 

 

 

 

Lars Eckerdal   Margareta Åkerström

Mötesordförande   Justeringsman