Sällskapet för                                            2002-03-25

Folkundervisningens

Befrämjande

i Göteborgs stift

 

 

 

Årsmötesprotokoll

 

Datum                                 Måndagen den 25 mars 2002

 

Tid                                      Klockan 1800 – 2100

 

Närvarande                        Siv Bengtsson

                                            Lars Eckerdal

                                            Lars Franson

                                            Folke Eriksson

Kent Gerle

Sten Hallberg

Gunnar Hejde

Åke Hillefors

Bengt Holmén

Elisabeth Riegnell-Jigenius

Ulla Kjellin

Rolf Kristensson

Lars Linge

Erik Ljungman

Bengt Olofsson

Olof Oskarson

Börje Rådesjö

Margaretha Sahlin

Margareta Åkerström

Kurt Ögren

 

Inbjudna                             Lena Isaksson

                                            Anna Rosengren

 

§ 1.                      Val av mötesordförande

 

                      Valdes Lars Eckerdal till mötesordförande.

 

§ 2.                      Val av mötessekreterare

 

                      Valdes Gunnar Hejde.

 

§ 3.                      Val av justeringsman

 

                      Utsågs Börje Rådesjö att jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

 

§ 4.                      Kallelsens godkännande. Bilaga 1-2.

 

                      Kallelsen utsänd i laga ordning. Inbjudan har, utöver till medlemmarna, dels

sänts till stadsdelsförvaltningarna i och rektorer inom grund-, gymnasieskolan

och vuxenutbildningsanordnarna i Göteborg, dels annonserats på Sällskapets

hemsida.

 

§ 5.                      Verksamhets- och revisionsberättelse för år 2001. Bilaga 3.

 

                      Bengt Holmén (räkenskaperna) och Margaretha Sahlin (Skolmuseets råd) och

Gunnar Hejde (Sällskapets hemsida) föredrog verksamhetsplanen.

 

Bengt Holmén framhöll att resultatet för år 2001 blivit så bra på grund av att

optionsaffärerna lyckats. Han framhöll att utdelningen för år 2001 ej bör

överstiga 85 000 kronor. Utsikterna för år 2002 kan man i dagsläget inte sia om,

men börsutvecklingen har inte varit god. Det är risk att Sällskapet inte kan dela

ut så mycket pengar år 2003.

 

Margaretha Sahlin redogjorde för verksamheten vis Skolmuseet. Hon framhöll

·        att  det ännu återstår mycket arbete på Polstjärnegatan

·        man arbetar för att få till stånd en permanent utställning på Stadsmuseet

·        man också arbetar med en mobil utställning.

 

Gunnar Hejde redovisade dels vad som gjorts på Sällskapets hemsida år 2001 och vad som planeras för år 2002.

 

Kurt Ögren läste upp revisionsberättelsen. Han betonade att Stadsmuseets

redovisning för år 2001 är utmärkt bra.

 

§ 6.                      Ansvarsfrihet

 

                      Beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.

 

§ 7.                      Stadgeenliga val. Bilaga 4.

 

                      Margareta Åkerström föredrog punkterna a) – d) och ordföranden punkt e).

                     

a)      Styrelsen

 

Biskopen är självskriven ledamot av styrelsen och dess ordförande.

 

Årsmötet har tidigare beslutat om en nyordning när det gäller styrelsens mandatperioder. Detta innebär att man vid årsmötet 2002 skall välja tre ledamöter på ett år och tre ledamöter på två år.

Styrelsen föreslog att

·        Lars Franson (omval), Gunnar Hejde (omval) och Margaretha Sahlin (nyval) väljs för ett år, dvs för 2002

·        Folke Eriksson (omval), Bengt Holmén (omval) och Börje Rådesjö (omval) väljs för två år, dvs för åren 2002 och 2003.

      Beslutade årsmötet enligt förslaget.

 

b)      Revisorer för år 2002

 

Styrelsen föreslog att

·        Sten Hallberg (nyval) och Bengt Magnusson (nyval) väljs till revisorer för år 2002 och att Hallberg blir sammankallande

·        Elisabeth Riegnell- Jigenius väljs till revisorssuppleant.

·        Under mötet föreslogs att också Ulla Kjellin skulle utses till revisorssuppleant.

 

        Beslutade årsmötet

·        dels enligt styrelsens förslag

·        dels att Ulla Kjellin skall utses till revisorssuppleant.

 

c)      Skolmuseets råd för år 2002

Styrelsen föreslog omval av

·        Siv Bengtsson, Folke Eriksson,  Bertil Johansson, Rolf Kristensson, Margaretha Sahlin (sammankallande) och Börje Rådesjö.

       Beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag.

 

d)      Penningplaceringsgruppen för år 2002

Styrelsen föreslog  att

·        Gunnar Hejde (omval), Bengt Holmén ( omval, sammankallande), Eva Runhammar (nyval) och Kurt Ögren (omval) väljs.

                             Beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag.

 

e)      Valberedning för 2002

Styrelsen föreslog att  Valberedningens ledamöter skulle omväljas, dvs att

·        Rolf Kristensson, Lars Ling och Margareta Åkerström (sammankallande) väljs.

                            Beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag.

 

§ 8.                      Beslut om utdelning av anslag. Bilaga 5.

                     

                      Sekreteraren  informerade om att begäran om anslag kommit in från

·        Skolmuseets råd

·        GR Utbildning angående ajourhållning och utveckling av Sällskapets hemsida

·        Stiftelsen Katolska Skolan angående Integrationsforum

·        Stiftelsen Katolska Skolan angående skolarkiv

·        Sällskapet Manhem angående tryckningsbidrag till en bok om Skolans historia under 1900-talet.

 

Kassaförvaltaren meddelade att

·        Klassiska Institutionen ännu inte utfört det arbete som Sällskapet tidigare givit anslag till ( 30 000 kronor). Man säger sig nu kunna lova att arbetet kommer att utföras under 2002.’

·        Styrelsen anser att Klassiska Institutionen bör kunna få sitt anslag under år 2002 i stället.

·        Styrelsen har beslutat att GR Utbildning fått 30 000 kronor under 2001 (de medel som reserverats för Klassiska Institutionen) men att dessa pengar skall användas av GR Utbildning under år 2002.

 

Kassaförvaltaren informerade om att styrelsen beslutat rekommendera årsmötet att inte dela ut mer än 85 000 kronor år 2002.

 

Efter diskussion

Beslutade årsmötet följa styrelsens förslag till utdelning av anslag och då ge

·        Skolmuseets råd                              45 000 kronor

·        Klassiska Institutionen                    30 000    

·        Sällskapet Manhem                    10 000    

Sammanlagt                                            45 000 kronor.

 

§ 9.                      Inval av nya medlemmar

 

                      Styrelsen föreslog årsmötet att som medlemmar välja in

·        Margaretha Landström och

·        Anne Söderberg.

Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.

 

§ 10.                      Övriga frågor

 

a)        Äskanden om anslag bör  beredas tidigare

 

Kurt Ögren meddelade att man till honom i egenskap av revisor framfört

att styrelsen bör bilda en arbetsgrupp som bereder och sammanställer anslagsäskandena inför årsmötet. Arbetsgruppen bör också ge ett förslag på hur tillgängliga medel bör fördelas.  Detta under lag bör sändas ut med kallelsen till årsmötet.

 

Ordföranden föreslog att frågan hänskjuts till styrelsen för behandling och frågan kan tas upp på kommande höstmöte.

 

Beslutade årsmötet i enlighet med ordförandens förslag.

 

b)        Program för Höstmötet 2002

 

Gunnar Hejde, styrelsen,

informerade om ett sammanträffande mellan Anns Rosengren, Stadsmuseet, Anette Johnsson och Gunnar Hejde. Han presenterade ett förslag till program för Sällskapets höstmöte 2002.

Höstmötet förläggs till Stadsmuseet och dagordningen bör belysa dels dagens, dels verksamheten inom Sällskapet på fem års sikt. De punkter som skulle tas upp på dagordningen föreslogs vara

·        samlingarna på Polstjärnegatan

·        en permanent Skolmuseiutställning på Stadsmuseet

·        visning av den mobila skolutställningen

·        Sällskapets hemsida.

 

Beslutade årsmötet att höstmötet ordnas på det sätt styrelsen föreslagit.

 

c)         Information om den mobila skolmuseiutställningen.

 

Lena Isaksson och Anna Rosengren presenterade ett förslag på hur en

mobil  Skolmuseiutställning kan komma att se ut. Deltagarna på årsmötet uttalade sitt fulla stöd för dels den mobila utställningen som sådan, dels den utformning som presenterats.

 

 

Ordföranden tackade Lena Isaksson och Anna Rosengren för en mycket intressant föredragning.

 

 

                      Vid protokollet

 

 

 

                      …………………………………….

                      Gunnar Hejde

                      Mötesekreterare

 

 

 

 

                      …………………………………….    ……………………………………………

                      Lars Eckerdal                        Börje Rådesjö

                      Mötesordförande                                        Justeringsman